Wykonujemy wytyczenia i inwentaryzacje powykonawcze wszelkich obiektów budowlanych – tyczenie budynku, sieci uzbrojenia terenu, przyłącza itp. W razie potrzeby zakładamy repery (punkty wysokościowe).

Zgodnie z Ustawą Prawo budowlane, domy jednorodzinne (i inne obiekty budowlane, które wymagały pozwolenia na budowę), a także urządzenia podziemne, czyli np. przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne itd., przed oddaniem do użytkowania wymagają wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Mapa z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej budowli (inwentaryzacja budynku, inwentaryzacja przyłącza) będzie elementem dokumentacji, którą inwestor przedkłada do inspektoratu nadzoru budowlanego, celem zgłoszenia zakończenia prac budowlanych. Jest niezbędna do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.

geodeta Białystok