Procedura geodezyjnego podziału nieruchomości polega na fizycznym podzieleniu działki ewidencyjnej na części.

ETAPY PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI:


1. Przygotowanie wstępnego projektu podziału

Wstępny projekt podziału działki sporządzany jest na kopii mapy zasadniczej z zachowaniem ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy.

2. Wydanie postanowienia o podziale działki

Wydanie przez wójta (burmistrza, prezydenta) postanowienia o podziale działki następuje po złożeniu przez właściciela wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami:

  • dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (odpis z księgi wieczystej, akt własności),
  • wypis z rejestru gruntów i kopia mapy ewidencyjnej
  • decyzja o warunkach zabudowy, ale tylko w przypadku, kiedy plan nie określa zasad podziału nieruchomości,
  • wstępny projekt podziału nieruchomości, sporządzony na kopii mapy zasadniczej.

3. Opracowanie przez geodetę ostatecznego projektu podziału nieruchomości

Po wydaniu postanowienia o możliwości podziału, geodeta uprawniony sporządza operat techniczny w oparciu o wstępny projekt podziału. Operat ten przekazany zostaje do ośrodka dokumentacji geodezyjnej, celem poddania kontroli i przyjęcia do zasobu geodezyjnego.

4. Wydanie decyzji zatwierdzającej podział

Mapa z projektem podziału nieruchomości jest podstawą dla wójta (burmistrza, prezydenta) do zatwierdzenia zaproponowanego podziału nieruchomości decyzją administracyjną. Prawomocna decyzja administracyjna jest podstawą do wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków.

5. Wyznaczenie w terenie nowych punktów granicznych (granic nowych działek)

Ostatnim etapem procesu podziału nieruchomości jest wyznaczenie w terenie nowych granic. Odbywa się to po wydaniu i uprawomocnieniu się decyzji o podziale nieruchomości, poprzez wytyczenie przez geodetę nowych punktów granicznych i ich stabilizacji w obecności właścicieli sąsiadujących nieruchomości.

usługi geodezyjne Białystok

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ LUB LEŚNEJ


Tryb podziału dla nieruchomości rolnych i leśnych dotyczy nieruchomości rolnych lub leśnych - przeznaczonych w planie miejscowym na cele rolne i leśne lub wykorzystywane na te cele w przypadku braku planu. Podział gruntów rolnych i leśnych nie wymaga wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości - podstawą podziału jest dokumentacja podziałowa wykonana przez geodetę zawierająca między innymi projekt podziału nieruchomości rolnej. Należy pamiętać, że zgodnie z ustawą wydzielone działki gruntu mają mieć powierzchnię nie mniejszą niż 0.30 ha w przypadku podziału działek rolnych.

Podział działki – koszt, termin realizacji


Koszt podziału nieruchomości wynosi od 1500 zł za podział działki na dwie nowe działki. Koszt uzależniony jest od wielkości nieruchomości, stanu prawnego nieruchomości itp.

Proces podziału nieruchomości trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy, w zależności od rodzaju nieruchomości.