Tyczenie obiektów budowlanych i inwentaryzacja powykonawcza

Po uzyskaniu wszelkich niezbędnych dokumentacji architektonicznych, uzgodnień projektowych oraz pozwolenia na budowę przychodzi czas na realizację zamierzenia budowlanego.

Wzniesienie każdej budowli zaczyna się od wytyczenia na gruncie jej położenia, które zostało wcześniej uzgodnione w projekcie. Geodeta w nawiązaniu do punktów osnowy określa precyzyjnie położenie obiektu budowlanego - wytyczanie osi fundamentów pod wykop, wytyczanie ław fundamentowych, wytyczanie przebiegu przyłączy: gazowego, elektroenergetycznego, telekomunikacyjnego, wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej.

Zgodnie z Ustawą Prawo budowlane, domy jednorodzinne (i inne obiekty budowlane, które wymagały pozwolenia na budowę), a także urządzenia podziemne, czyli np. przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne itd., przed oddaniem do użytkowania wymagają wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza dostarcza pełnej informacji do wniesienia zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Mapa z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej budowli będzie elementem dokumentacji, którą inwestor przedkłada do inspektoratu nadzoru budowlanego, celem zgłoszenia zakończenia prac budowlanych. Jest niezbędna do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.