Podział nieruchomości

Procedura geodezyjnego podziału nieruchomości polega na fizycznym podzieleniu działki ewidencyjnej na części, w wyniku ustalenia granic podziału oraz sporządzenia wymaganej odrębnymi przepisami dokumentacji technicznej.

ETAPY PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI:

 1. Przygotowanie wstępnego projektu podziału

  Wstępny projekt podziału działki sporządzany jest na kopii mapy zasadniczej. Zawiera on niezbędne dane ewidencyjne oraz informacje graficzne w zakresie nowo planowanych działek.

 2. Wydanie postanowienia o podziale działki

  Wydanie przez wójta (burmistrza, prezydenta) postanowienia o podziale działki następuje po złożeniu przez właściciela lub użytkownika wieczystego gruntu (bądź wspólny i zgodny wniosek wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych nieruchomości) wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami:

  • • dokumentem stwierdzającym tytuł prawny do nieruchomości (odpis z księgi wieczystej, akt własności),
  • • wypis z rejestru gruntów i kopia mapy ewidencyjnej (dokumenty te można pozyskać w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej),
  • • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, ale tylko w przypadku, kiedy plan nie określa zasad podziału nieruchomości,
  • • wstępnym projektem podziału nieruchomości, sporządzonym na kopii mapy zasadniczej.

  Postanowienie stanowi podstawę do opracowania projektu podziału nieruchomości w formie operatu sporządzonego przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia geodezyjne.

 3. Opracowanie przez geodetę ostatecznego projektu podziału nieruchomości

  Po pozytywnym zaopiniowaniu wstępnego projektu podziału, geodeta uprawniony dokonuje czynności geodezyjnych mających na celu ustalenie dokładnego przebiegu granic nieruchomości. Czynności te zakończone są okazaniem granic zainteresowanym stronom. Kolejnym etapem jest sporządzenie ostatecznego projektu podziału nieruchomości wraz z operatem technicznym w oparciu o wstępny projekt podziału. Operat geodezyjny wraz z projektem podziału przekazany zostaje do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, celem poddania kontroli i przyjęcia do zasobu geodezyjnego.

 4. Wydanie decyzji zatwierdzającej podział

  Projekt podziału nieruchomości z odpowiednimi klauzulami jest podstawą dla wójta (burmistrza, prezydenta) do zatwierdzenia zaproponowanego podziału nieruchomości decyzją administracyjną. Prawomocna decyzja administracyjna jest podstawą do wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków.

 5. Wyznaczenie w terenie nowych punktów granicznych (granic nowych działek)

  Ostatnim etapem procesu podziału nieruchomości jest wyznaczenie w terenie nowych granic. Odbywa się to po wydaniu i uprawomocnieniu się decyzji o podziale nieruchomości, poprzez wytyczenie przez geodetę nowych punktów granicznych i ich stabilizacji w obecności właścicieli sąsiadujących nieruchomości.

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH LUB LEŚNYCH

Tryb podziału dla nieruchomości rolnych i leśnych – dotyczy nieruchomości rolnych lub leśnych (przeznaczonych w planie miejscowym na cele rolne i leśne lub wykorzystywane na te cele w przypadku braku planu). Podział gruntów rolnych i leśnych nie wymaga wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości - podstawą podziału jest dokumentacja podziałowa wykonana przez geodetę zawierająca między innymi projekt podziału nieruchomości rolnej. Należy pamiętać, że zgodnie z ustawą wydzielone działki gruntu mają mieć powierzchnię nie mniejszą niż 0.30 ha w przypadku podziału działek rolnych.

Proces podziału nieruchomości to okres od kilku tygodni do kilku miesięcy. Okres ten uzależniony jest od wielu czynników. Najważniejsze z nich to: rodzaj nieruchomości podlegającej podziałowi (teren rolny, czy też objęty planem zagospodarowania przestrzennego), wielkość nieruchomości, stan prawny gruntu, źródłowa dokumentacja techniczna określająca położenie znaków granicznych i wiele innych.