Mapa do celów projektowych ( mapa do projektu )

Prace geodezyjne podczas typowej budowy, na przykład budowy budynku mieszkalnego, można podzielić na trzy rodzaje. Są to:

  1. wykonanie mapy do celów projektowych – jako element niezbędny w celu uzyskania pozwolenia na budowę,
  2. wytyczenie zaprojektowanych elementów w terenie, np. wytyczenie osi fundamentów pod wykop, wytyczenie przebiegu przyłączy itp.,
  3. inwentaryzacja powykonawcza budowy w celu jej zgłoszenia do odbioru do inspektoratu nadzoru budowlanego.

Jednym z pierwszych kroków zmierzających do rozpoczęcia budowy domu lub innego obiektu budowlanego jest sporządzenie przez geodetę mapy sytuacyjno - wysokościowej do celów projektowych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa projekt zagospodarowania działki lub terenu należy sporządzać na mapie do celów projektowych (mapie do projektu) czyli aktualnej mapie zasadniczej. Mapa do celów projektowych to dokument wykonywany przez uprawnionego geodetę, niezbędny do rozpoczęcia procesu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę. Na podstawie mapy do projektu architekt opracowuje plan zagospodarowania działki.

Zgodnie z prawem budowlanym mapa do projektu jest wymagana nie tylko w przypadku budowy nowego budynku lecz także do jego rozbudowy lub remontu - zawsze kiedy wymagane jest pozwolenie na budowę. Mapa do celów projektowych jest również konieczna do uzgodnienia projektowanego uzbrojenia terenu (mediów, przyłączy do budynku) w ZUD.

Przyjmuje się, że mapa do projektu jest aktualna tak długo, dopóki w terenie nie wystąpią zmiany. W praktyce urzędy akceptują jedynie mapy nie starsze niż 6 miesięcy.

Mapa do celów projektowych musi być aktualna z terenem pod względem sytuacyjno-wysokościowym, sieci uzbrojenia itp.

Mapa do celów projektowych jest wykonywana przez geodetę uprawnionego.

Mapa do celów projektowych NIE MOŻE być wykonana przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej. Można tam uzyskać jedynie kopię mapy zasadniczej wg stanu archiwalnego, na której może brakować wielu szczegółów sytuacyjnych znajdujących się w terenie.

Kopia mapy zasadniczej jest do uzyskania:

Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków dla obszaru powiatu białostockiego uzyskamy w Starostwie Powiatowym w Białymstoku w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości ul. Branickiego 13 (róg ul.Elektrycznej).